shape
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054-019851
: : : : มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง: : : : :
มาตราการภายในเพื่อ
ป้องกัน การทุจริต

 

 

 

 

 

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2.มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.มาตรการป้องกันการรับสินบน
6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ