shape
shape
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
วิสัยทัศน์การพัฒนา

      “ดอนไฟร่มเย็น  เน้นสุขภาพอนามัย  พัฒนารายได้  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ยั่งยืน”

ด้านการเมืองการบริหาร

1. นายถาวร อินแถลง...................................นายกองค์การส่วนตำบลดอนไฟ
2. นายรัญยา ธิวงค์น้อย................................รองนายก อบต.ดอนไฟ
3. นายณรงค์ ไชยชนะ.................................รองนายก อบต.ดอนไฟ
4. นางสาว จีรนันท์ เปี้ยขัน.........................เลขานุการนายก อบต.ดอนไฟ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ

1. นายบุญเลื่อน วงศ์ปินจันทร์................. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
2. นายธันยา ทาหลี .................................. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
3. นางแววลี สมติ๊บ ......................................สมาชิก อบต ม.1
4. นายสมชัย ทาหลี..................................... สมาชิก อบต ม.1
5. นางสมศรี ยะแบน ..................................สมาชิก อบต ม.2
7. นายสายันต์ นนท์เต็ม.............................. สมาชิก อบต ม.2
8. นายสุคำ สุตาปิ๋ว....................................... สมาชิก อบต ม.3
9. นายสมนึก ศิริวงศ์ ................................... สมาชิก อบต ม.3
10. นายประสิทธิ์ วงคศ์ชุมภู....................... สมาชิก อบต ม.4
11. นายทองคูณ หล้าปินตา.......................... สมาชิก อบต ม.4
12.นางจำลอง บุญสม.................................. สมาชิก อบต ม.5
13. นายสมเกียรติ ซ้อนเขียว........................สมาชิก อบต. ม.5
14. นายโถ มูลฟู............................................ สมาชิก อบต ม.6
15. นายศรีนวล มูลฟู .................................. สมาชิก อบต ม.6
16. นายพุทธา วงศ์กาปิน............................ สมาชิก อบต ม.7
17. นายสมชาติ จองดี................................. สมาชิก อบต ม.8
18.นายอำนาจ คำภิระปาวงศ์...........................เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
: : : : : ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ   ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง: : : : :