ว / ด / ป
เรื่อง
18 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสูบน้ำ-ม่อนเจ้านายฯ
18 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาหมู่บ้านฯ
15 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกสระโป่งจ้าง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3ฯ
14 พ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสูบน้ำ-ม่อนเจ้านายฯ
14 พ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาหมู่บ้านฯ
12 พ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระโป่งจ้าง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3ฯ
8 พ.ย. 2562 ประกาศราคากลางเสนอราคาจ้าง เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสูบน้ำ-ม่อนเจ้านายฯ
8 พ.ย. 2562 ประกาศราคากลางเสนอราคาจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาหมู่บ้านฯ
8 พ.ย. 2562 ประกาศราคากลางเสนอราคาจ้าง ขุดลอกสระโป่งจ้าง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนไฟฯ
24 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนไฟ-นาฟาน
18 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลางเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนไฟ-นาฟาน
11 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟฯ
10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาเข้าป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟฯ
7 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟฯ
7 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลางเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟฯ
7 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาเข้าป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ ฯ
7 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการวางท่อประปาเข้าป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟฯ
30 ก.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ฯ
30 ก.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
5 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ (วางท่าระบายน้ำ)ฯ
5 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยบ้านลุงตาฯ
27 ส.ค. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ(วางท่อระบายน้ำ)ฯ
27 ส.ค. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยบ้านลุงตาฯ
23 ส.ค. 2562 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ(วางท่อระบายน้ำ)ฯ
23 ส.ค. 2562 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยบ้านลุงตาฯ
22 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาฟาน-บ้านหนองมุงฯ
15 ส.ค. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาฟาน-บ้านหนองมุงฯ
13 ส.ค. 2562 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาฟาน-บ้านหนองมุงฯ
19 ก.ค. 2562 ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน หมู่ที่1-8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 ก.ค. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน หมู่1-8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
10 ก.ค. 2562 ประกาศราคากลางติดตั้งไฟกิ่งหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
5 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปา บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ค. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการวางท่อประปา บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 มิ.ย. 2562 ประกาศราคากลางวางท่อประปา บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ปึ๋ง บ้านเอียก ม.6 ต.ดอนไฟ
14 มิ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
12 มิ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ปึ๋ง บ้านเอียก ม.6 ต.ดอนไฟ
12 มิ.ย. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ปึ๋ง บ้านเอียก ม.6 ต.ดอนไฟ
5 มิ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคากลางซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
5 มิ.ย. 2562 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
2 พ.ค.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งกวางทอง ม.3ฯ
26 เม.ย.2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคจ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าประปาหมู่บ้าน บ้านนากวาง ม.3ฯ
26 เม.ย.2562 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟฯ
1 เม.ย.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 เม.ย.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองนาเจิงเขิง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 มี.ค.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ ฯ
26 มี.ค.2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองนาเจิงเขิง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
25 มี.ค.2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 มี.ค.2562 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 มี.ค.2562 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองนาเจิงเขิง บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 มี.ค.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,2,6,7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
11 มี.ค.2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,2,6,7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
4 มี.ค.2562 ประกาศราคากลาง โครงการ ถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,2,6,7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 ก.พ.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระบาท-โรงบ่ม บ้านดอนไฟ ม.7
22 ก.พ.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮ้าง-นาบ้านเหล่า บ้านดอนไฟ ม.7
15 ก.พ.2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระบาท-โรงบ่ม บ้านดอนไฟ ม.7
15 ก.พ.2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮ่้าง-นางบ้านเหล่า บ้านดอนไฟ ม.7
12 ก.พ.2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮ้าง-นาบ้านเหล่า บ้านดอนไฟ ม.7
12 ก.พ.2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระบาท - โรงบ่ม บ้านดอนไฟ ม.7
29 ม.ค.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
23 ม.ค.2562 ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างอาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
23 ม.ค.2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
30 พ.ย.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 พ.ย.2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 พ.ย.2561 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
20 พ.ย.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางบ้านนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
14 พ.ย.2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางบ้านนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 พ.ย.2561 ประกาศราคากลาง โครงการ เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางบ้านนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 ต.ค.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอียก-บ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2 ต.ค.2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอียก-บ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ก.ย.2561 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอียก-บ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
20 ก.ย.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ย บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
14 ก.ย.2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ย บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 ก.ย.2561 ประกาศราคากลาง โครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ย บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 ต.ค.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอียก-บ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2 ต.ค.2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอียก-บ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ส.ค.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ย บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 ส.ค.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า อบต.ดอนไฟ-วัดบ้านนาฟานฯ
24 ส.ค.2561 ประกาศราคากลาง โครงการ ถนนหินคลุกปรับเกลี่ย บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 ส.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้า อบต.ดอนไฟ-วัดบ้านนาฟานฯ
20 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า อบต.ดอนไฟ-วัดบ้านนาฟาน ต.ดอนไฟ
22 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนด้วยแอสสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 มิ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น ดัดแปลงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
11 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ดัดแปลงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
30 พ.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังการพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองสบโป่ง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
10 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตส่งน้ำทุ่งแพะ บ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
4 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่ ม.1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2 เม.ย. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตส่งน้ำทุ่งแพะ บ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2 เม.ย. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองสบโป่ง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
30 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่่งพัง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
30 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตส่งน้ำทุ่งแพะ บ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
30 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองสบโป่ง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 มี.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่ ม.1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่ ม.1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอฝายน้ำจำ บ้านนากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
23 มี.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 มี.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอฝายน้ำจำ บ้านนากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมคอฝายน้ำจำ บ้านนากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาฟาน ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกห้วยแม่สะเปา บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 มี.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนไฟ ม.7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 มี.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 มี.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกห้วยแม่สะเปา บ้านดอนไฟ ม.7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก บ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยแม่สะเปา บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
5 มี.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและห้องน้ำสำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 ก.พ. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและห้องน้ำสำหรับห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ
14 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและห้องน้ำสำหรับห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่่ทะ จ.ลำปาง
13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องประุชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2 ก.พ. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมา่ต่อเติมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
31 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองปงหลง บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
31 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งแพะ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
25 ม.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาดาดลำเหมืองทุ่งแพะ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
25 ม.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองปงหลง บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งแพะ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองปงหลง บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 ธ.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 ธ.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 ธ.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 ธ.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
13 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
30 พ.ย. 2560 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
28 พ.ย. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ย ม.1-ม.8 ตำบลดอนไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
18 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดดินเปิดทางระบายน้ำทิ้ง บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
17 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการขุดดินเปิดทางระบายน้ำทิ้ง บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
10 ต.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
22 ก.ย. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าข้างถนนเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 ก.ย. 2560 ประกาศราคากลางงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 ก.ย. 2560 ประกาศราคากลางงาน โครงการ เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 ก.ย. 2560 ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 ก.ย. 2560 ประกาศราคากลางงาน โครงการ ศาลาป่าสุสาน บ้าน เอียกหมู่ที 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 ส.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
18 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ)
16 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ)
16 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
16 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดประตู-หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
16 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
16 ส.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเทคอนกรีตพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
16 ส.ค. 2560 ประกาศปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 ส.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
4 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฟาน หมู่ที่5
26 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริการส่วนตำบลดอนไฟ
18 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
4 ก.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินลูกรังนาฮ้าง บ้านดอนไฟ หมู่ 7 ต.ดอนไฟ อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง
27 มิ.ย. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
22 มิ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 มิ.ย. 2560 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ้ำพร้อมถมดินลูกรังนาฮ้าง บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ
อ.แม่ทำ จ.ลำปาง
16 มิ.ย. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
13 มิ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินลูกรังนาฮ้าง บ้านดอนไฟ หมู่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
13 มิ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 มิ.ย. 2560 ยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8
8 มิ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8
8 มิ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินลูกรังนาฮ้าง บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7
24 พ.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
22 พ.ค. 2560 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งเปี้ย บ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 พ.ค. 2560 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 มี.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
20 มี.ค. 2560 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งใหม่ บ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง(นาข้าวเน่า) บ้านเอียก ม.6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีต(นาฮ่อง) บ้านดอนไฟ ม.7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ ม.1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะราคาการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งเปี้ยบ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 มี.ค. 2560 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
28 ก.พ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ 1
28 ก.พ. 2560 สอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
10 ก.พ. 2560 สอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
11 ม.ค.2560 ประชาสัมพันธ์การเสนอราคาการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
10 ต.ค. 2559 ประกาศการตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
30 ก.ย.2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 ก.ย.2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
13 ก.ย.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ย.2559 ประกาศการตรวจรับการจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ
บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
31 ส.ค.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 ส.ค.2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดสถ บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 ก.ค.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าวัดสถ บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 ก.ค.2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน
บ้านเอียก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 ก.ค.2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายกลาง)
บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 ก.ค.2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 มิ.ย.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 พ.ค. 2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใ้ต้น้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ
บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
11 พ.ค.2559 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ บ้านนากวาง
หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
23 ก.ย.2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยแม่สะเปา บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
23 ก.ย.2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
18 ก.ย.2558

ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ

18 ก.ย.2558 ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 ก.ย..2558 ยกเลิการสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 ก.ย..2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
7 ก.ย.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ส.ค.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ส.ค.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 ส.ค.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 มิ.ย.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
8 มิ.ย. 2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
8 มิ.ย. 2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่าลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2 มิ.ย.2558 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 (กรณีไม่มีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา)
2 มิ.ย.2558 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 พ.ค. 2558 ประกาศการซื้อซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 พ.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
14 พ.ค. 2558 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
28 เม.ย.2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองทุ่งแพะ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 เม.ย.2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองทุ่งเปี้ย บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 เม.ย.2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองนาแม่ปึ๋ง บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 เม.ย.2558 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
23 เม.ย.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
3 เม.ย.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 มี.ค.2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองปงหลง บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 ก.พ. 2558 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 ก.พ. 2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาปะต้าง บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 ก.พ. 2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองนาตัน บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 ก.พ. 2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองทุ่งใหม่ บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
20 ก.พ. 2558 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่-บ้านาฟาน ต.ดอนไฟ
10 ก.พ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
15 ม.ค. 2558 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
14 ม.ค. 2558 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ - บ้านนาฟาน ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 ธ.ค.2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
24 ธ.ค.2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองปงหลง บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
24 ธ.ค.2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองนาคา บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
15 ธ.ค. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
9 ธ.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากวาง หมู่ที่ 2
ตำบลดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
8 ธ.ค. 2557  ประกาศการซื้อซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
1 ธ.ค. 2557

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง

24 พ.ย. 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง

14 พ.ย. 2557

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นน๊อต-นาบง ม.4
ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง

14 พ.ย. 2557

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านดอนไฟ ม.7 - นากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง

7 พ.ย. 2557

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง  

5 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง  
4 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 - นากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นน๊อต-นาบง หมู่ที่ 4 บ้านนาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4 พ.ย. 2557 ประกาศการซื้อซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง  
3 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนไฟ -นากวางฯ
3 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นน๊อต-นาบง ฯ
27 ต.ค. 2557 ประกาศการซื้อของแบบแปลนในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนไฟ-นากวางฯ
27 ต.ค. 2557 ประกาศการซื้อของแบบแปลนในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นน๊อต-นาบง ฯ
24 ต.ค. 2557

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก ตำบลดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง

21 ต.ค. 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 โครงการ  

16  ต.ค. 2557

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนไฟ ม.7 - บ้านนากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

16  ต.ค. 2557 แก้ไข ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นน๊อต - บ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction)
15  ต.ค. 2557

   ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนไฟ ม.7 - บ้านนากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

15  ต.ค. 2557 ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นน๊อต - บ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction)
6 ต.ค. 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ  ต.ดอนไฟ  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

18 ก.ย. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
15 ก.ย. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัย (กระบะดีเซล)
12 ก.ย. 2557 ประกาศข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง คลอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ
29 ส.ค. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 ส.ค. 2557 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัย (กระบะดีเซล)
1 ก.ค. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ค. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการถนนหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ค. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการถนนหินคลุก บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ค. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 มิ.ย. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (4 โครงการ)
14 พ.ค. 2557 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
14 พ.ค. 2557 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 เม.ย. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 เม.ย. 2557 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
31 มี.ค. 2557 ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560
17 มี.ค. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมือง บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 มี.ค. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมือง บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 มี.ค. 2557 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (กรณีไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคา)
26 ก.พ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
13 ก.พ. 2557 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมางานภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (กรณีไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคา)
13 ก.พ. 2557 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูี่ บ้านดอนไฟ หมู่ที่7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ม.ค. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 ต.ค. 2556 ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557
10 ต.ค. 2556 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
10 ต.ค. 2556 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ -ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 ก.ย. 2556 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Double Section Split Case ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนไฟ-บ้านนาฟาน หมู่ที่5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
10 ก.ย. 2556 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Double Section Split Case ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนไฟ-บ้านนาฟาน หมู่ที่5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
23 ส.ค. 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 ส.ค. 2556 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 ก.ค. 2556 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ค. 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ค. 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไฟ หมู่ที่7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ค. 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านเอียก หมู่ที่6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ค. 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาฟาน หมู่ที่5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ค. 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบง หมู่ที่4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ค. 2556 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1 ก.ค. 2556 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
25 มิ.ย. 2556 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 มิ.ย. 2556 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 มิ.ย. 2556 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากวาง หมู่ที่2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
3 มิ.ย. 2556 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
27 มี.ค. 2556 ผู้ชนะู้การสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Split casing ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่9 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
5 มี.ค. 2556 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Split Casing ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่พัฒนา หมู่8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
7 ม.ค . 2556 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ 1 - บ้านนาฟาน หมู่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ธ.ค . 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
7 พ.ย . 2555 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งวดที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2555)
2 พ.ย . 2555 ประกาศให้เจ้าของที่ดินผูมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องถิ่นท ี่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25556
2 พ.ย . 2555 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินในเขต อบต.ดอนไฟ ซึ่งจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 ไปรับ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2 พ.ย . 2555 ประกาศให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2556
17 ก.ย. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ย. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ดอนไฟ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ย. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ก.ย. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 ก.ย. 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
12 ก.ย. 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ส.ค. 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
11 ก.ค. 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
6 มิ.ย. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรางรินส่งน้ำ บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ 3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
6 มิ.ย. 2555

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากวาง หมู่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

6 มิ.ย. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเหมืองสูบน้ำ บ้านนากวาง หมู่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
6 มิ.ย. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านนาฟาน หมู่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
6 มิ.ย. 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 พ.ค . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังกั้นน้ำฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาบง บ้านนาบง หมู่ 4 ต.ดอนไฟ
29 พ.ค . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินฝายนาใหม่ บ้านนาบง หมู่ 4 ต.ดอนไฟ
29 พ.ค . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาเกี๋ยง บ้านนาบง หมู่ 4 ต.ดอนไฟ
29 พ.ค . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนไฟ บ้านดอนไฟ หมู่ 7 ต.ดอนไฟ
29 พ.ค . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาป๋าง บ้านเอียก หมู่ 6 ต.ดอนไฟ
16 พ.ค . 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
3 พ.ค . 2555 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 เม.ย . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนากวาง หมู่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 เม.ย . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 เม.ย . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 เม.ย . 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 มี.ค. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำนาปงหลง บ้านนาฟาน หมู่5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 มี.ค. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยแม่สะเปา บ้านนาบง หมู่ 4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
29 มี.ค. 2555 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยแม่เอียก บ้านเอียก หมู่ 6 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
19 มี.ค. 2555 สอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
8 มี.ค. 2555 สอบราคาจ้างเหมางานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
28 ต.ค. 2554 ผลการพิจารณาการสอบราคาการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ
27 ต.ค. 2554 ผลการพิจารณาการสอบราคาการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ
10 ต.ค. 2554 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
7 ต.ค. 2554 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
16 ก.ย. 2554 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงอาหารประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
25 ส.ค. 2554 ประกาศการสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงอาหารประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17 ส.ค. 2554 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เขว๋น บ้านนาบง หมู่ 4
17 ส.ค. 2554 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฟาน หมู่ 5
27 ก.ค. 2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
25 ก.ค. 2554 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
30 มิ.ย.2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
17 พ.ค.2554 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
30 พ.ค.2554 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เม.ย.2554 ประกาศผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
23 มี.ค.2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 23 มี.ค. 2554
13 ต.ค.2553 ผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554
13 ต.ค.2553 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554
29 ก.ย. 2553 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ในเขต อบต.ดอนไฟ
24 ก.ย. 2553 ผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
13 ก.ย. 2553 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
7 ก.ย. 2553 สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
26 ส.ค.2553 ผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
5 ส.ค.2553 สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
30 พ.ค. 2553
ผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
8 ก.ค. 2553
สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
4 พ.ค. 2553
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
28 เม.ย. 2553
สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
20 เม.ย . 2553
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แมทะ จ.ลำปาง
8 เม.ย . 2553
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
24 มี.ค. 255
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
18 มี.ค. 2553
สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนไฟ (4 โครงการ) อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
9 มี.ค. 2553
ผู้ชนะการสอบราคาโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17ก.พ. 2553 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
17ก.พ. 2553 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ดอนไฟ
29 ม.ค. 2553 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
27เม.ย. 2552
7 เม.ย. 2552
17 มี.ค. 2552
11 ก.พ. 2552 สอบราคาโครงการทุบสกัดพร้อมดาดคอนกรีตปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ