shape
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054-247584
: : : : ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง: : : : :
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

ว / ด / ป
เรื่อง
15 ม.ย. 2560 รายงานการปรับปรุงแก้ไขผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559