shape
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054-247584
: : : : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง: : : : :
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

ว / ด / ป
เรื่อง
9 ต.ค. 2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 พ.ค. 2561 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 พ.ค. 2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 ต.ค. 2560 ประกาศปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
15 ม.ย. 2560 รายงานการปรับปรุงแก้ไขผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559