shape
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054-247584
ภาพกิจกรรม
: : : : ผลการดำเนินงานตามโครงการขยะสร้างบุญ วันที่ 2 ธันวาคม 2559: : : : :