ลักษณะภูมิประเทศ
        ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง   ลักษณะเป็นลอนคลื่น  มีการขนาบทางด้านทิศเหนือ  และทิศใต้ลาดสูงลงสู่ส่วนกลางของพื้นที่  ซึ่งเป็นลุ่มน้ำ              มีเนินดินและภูเขาเตี้ยสลับกัน  มีแม่น้ำจางไหลผ่าน                                                                                                                                                                                                                                      
อาณาเขตการปกครอง มีพื้นที่           38,906  ไร่   หรือ    62.25  ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง
     อาณาเขตทางทิศเหนือ                           ติดต่อกับ                ต. หัวเสือ                อ. แม่ทะ
     อาณาเขตทางทิศใต้                                ติดต่อกับ                ต. วังเงิน                 อ. แม่ทะ
     อาณาเขตทางทิศตะวันออก                  ติดต่อกับ                  อ. ลอง                    จ. แพร่
     อาณาเขตทางทิศตะวันตก                     ติดต่อกับ                 ต. แม่ทะ                 อ. แม่ทะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การคมนาคมและขนส่งระหว่างหมู่บ้านในตำบล 
    ถนนลาดยาง 5 สาย
      - สายนาฟาน    –   ดอนไฟ
      - สายนาบง       -   ต้นนอต
      - สายดอนไฟ   –   ห้วยมะเกลือ
      - สายบ้านใหม่  -   ห้วยรากไม้
      - สายดอนไฟ    -   นาบง
    ถนนลูกรัง 2 สาย
     - สายนาฟาน - บ้านก้อม
    - สายนาฟาน - บ้านใหม่
   ถนนคอนกรีต 3 สาย
   - สายบ้านนาบง บรรจบทางหลวงหมายเลข 10 แนวเดิม (สายนาฟาน – ดอนไฟ)  3.2 สายนาฟาน – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
   - สายบ้านนากวาง - ทุ่งกวางทอง
แหล่งน้ำ
  - น้ำเพื่อการบริโภค(น้ำดื่ม) ประชาชนร้อยละ 80  ดื่มน้ำประปาที่ผ่านการถังกรองน้ำ ประจำหมู่บ้านบางส่วนซื้อน้ำดื่มเกือบตลอดปี 
     เนื่องจากพื้นที่ตำบลดอนไฟ มีแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดไม่เพียงพอ
  - น้ำเพื่อการอุปโภค(น้ำใช้) ใช้น้ำจากน้ำประปา และบ่อบาดาล บางหมู่บ้านใช้น้ำจากลำน้ำจางผลิตเป็นประปาชนบท น้ำที่กรองได้ไม่สะอาด
    ขาดการบำรุงรักษา เครื่องกรองน้ำที่ใช้ส่วนรวมหมู่บ้าน บางหมู่บ้าน ขาดน้ำใช้ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี
     น้ำบาดาลบางพื้นที่ไม่สามารถขุดเจาะได้เพราะไม่มีรอยแตกของน้ำบาดาล
  - น้ำเพื่อการเกษตร ใช้น้ำจากลำห้วยและฝายน้ำล้น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในเขตตำบลดอนไฟ มีจำนวน 3 สถานี คือ สถานีสูบน้ำบ้านดอนไฟ -นาฟาน ,
     สถานีสูบน้ำบ้านใหม่, สถานีสูบน้ำบ้านนากวาง ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดในฤดูแล้ง บางส่วนจะขุดสระเก็บน้ำส่วนบุคคล และสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน
    ไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้ง ไฟฟ้า
- ไฟฟ้าภายในครัวเรือน มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  ( ยกเว้น บางพื้นที่ที่มีการขยายครอบครัวไปสร้างบ้านในสวน เพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตร
    เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ซึ่งขณะนี้กำลังขอขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 3 หมู่บ้าน)
- ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) การติดตั้งดำเนินการไปแล้ว  ครอบคลุมทุกพื้นที่
สิ่งก่อสร้าง อื่นๆ 
  - ลานกีฬา สร้างได้อย่างจำกัด เนื่องจากขาดพื้นที่ก่อสร้าง
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ยังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน
  - สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ มีครบทุกหมู่บ้าน ต้องปรับปรุงบางแห่ง
  - ฝาย ดาดเหมือง ก่อสร้างแล้ว ขาดการบำรุงรักษา
  - ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร น้ำ
-  ตำบลดอนไฟมีแม่น้ำจาง ไหลผ่านและใช้ได้ตลอดปี ประชาชนในตำบลนำมาเป็นน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ไหลผ่าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1
    และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 เรียกว่าแม่น้ำจาง เป็นแม่น้ำสาขาจากลุ่มน้ำวัง สามารถใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
    และใช้น้ำที่มีอยู่ทำการเกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชุมชนได้อีก
    ทรัพยากร ป่าไม้
- พื้นที่ตำบลดอนไฟ เป็นที่ราบ และภูเขา  ซึ่งเต็มไปด้วย ป่าไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ที่อยู่ตามภูเขา และที่  ชุมชนช่วยกันปลูกไว้ และมีป่าชุมชนที่บ้านเอียก
   หมู่ 6 เป็นป่าธรรมชาติที่อยู่อายุราว 300 ปีขึ้นไป เป็นป่าในชุมชน และเป็นแหล่งน้ำของราษฎร      ใช้อุปโภค และบริโภค ซึ่งเหมาะแก่การอนุรักษ์ไว้
ทรัพยากร แร่ธรรมชาติ
- แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในดินพบมากได้แก่ ดินขาว แร่บอลเคลย์ มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตตำบลดอนไฟ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาต
  เกิดจากขาดการประสานระหว่างหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการ มีผลกระทบต่อการใช้ถนน เนื่องจาก ผู้ประกอบการใช้เส้นทางขนส่งดิน ขาว
ของหมู่บ้าน บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7,  บ้านนากวาง  หมู่ที่  2, บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทรัพยากร ดิน และการใช้ที่ดิน
  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลดอนไฟ เป็นดินร่วนปนทราย  เป็นดินค่อนข้างดีเหมาะแก่ การเพาะปลูกพืช ในระยะยาว หากมีการใช้สารเคมีจำนวนมาก
  อาจทำให้หน้าดินเสียความสมดุล จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้  สารชีวภาพ ทั้งบำรุง และกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์
  และเสื่อมโทรมในอนาคต การออกเอกสารสิทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินกำลังดำเนินการสำรวจแต่ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก การเกษตร
  - ทำนา ทำไร่ ถั่วลิสง หอมแดง ปลูกพืชผักสวนครัว  และมะเขือเทศ เพื่อจำหน่าย ให้บริษัทฯ
  - ทำสวนไม้ผล เช่น ลำไย ปลูกต้นจามจุรี ไม้สัก
  - เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็น โคพื้นเมือง โคนม สุกร ฟาร์มไก่
อาชีพเสริม
  - ประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง ได้แก่ บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5
  - แกะสลัก ได้แก่ บ้านนาบง หมู่ที่ 4, บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7 และบ้านเอียก  หมู่ที่ 6
  - ตะกร้าไม้เมียด ได้แก่ บ้านเอียก หมู่ที่ 6
  - ประกอบดอกไม้ส่งออก ได้แก่ บ้านนากวาง หมู่ที่ 2, บ้านนาบง หมู่ที่ 4 และบ้านดอนไฟ หมู่ที่ 7
  - ทำด้ามไม้กวาด ได้แก่ บ้านนาบง หมู่ที่ 4
   ประชากร ตำบลดอนไฟ มีการประกอบอาชีพ ปลูกพืชหมุนเวียนเกือบตลอดทั้งปี เช่น ปลูกถั่วลิสง หอมแดง เป็นต้น   ส่วนใหญ่ปัญหารายได้ตกเกณฑ์มาตรฐานเกิดจากสาเหตุหลายประการ คือ
  - ประกอบอาชีพแบบหาเช้ากินค่ำ หรือ ได้เงินวันนี้ พรุ่งนี้หยุด
  - ไม่ขวนขวายในการฝึกอาชีพที่ส่วนราชการจัดฝึกให้ หรือฝึกแล้ว ไม่ประกอบอาชีพที่ได้รับมา
  - มีหนี้สิ้นแบบหมุนเวียน เช่น กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน เพื่อชำระหนี้แก่ ธ.ก.ส. 
    ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการพัฒนาส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะราษฎรไม่นำเงินที่กู้ยืมได้ไปประกอบอาชีพให้เกิดผลกำไร แต่นำเงินไปชำระหนี้สินเดิม     
    ทำให้ขาดเงินทุนที่จะไปประกอบอาชีพต่อไป ทำให้มีภาระหนี้สินมากขึ้น
ด้านสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา ……… 4 ……… แห่ง คือ
1. โรงเรียนบ้านใหม่              3. โรงเรียนบ้านดอนไฟ
2. โรงเรียนบ้านนากวาง         4. โรงเรียนบ้านนาบง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา ……… 1 ………… แห่ง คือ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ………. 3 ………… แห่ง คือ
    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากวาง
    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไฟ
เด็กนักเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบ 100% คุณภาพชีวิตในสถานศึกษา ประเภท อาหารเสริม อาหารกลางวัน และ น้ำดื่มสะอาด
เด็กที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาต่อ 98 % บางส่วนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ เนื่องจากความพิการทางสมอง และร่างกาย
ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี 
     - ศาสนา เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชุมชน มีจำนวน 8 วัด ประชาชนให้ความเคารพนับถือ เชิดชู พระพุทธศาสนา โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
        เช่น ในวันสำคัญทางศาสนา
   - วัฒนธรรม ประเพณี  ประชาชนเริ่มรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาภายในตำบล ค่านิยมด้านการแต่งกาย เช่น ประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งมีการสรงน้ำพระ
       รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ควรมีการแต่งกายแบบพื้นเมืองให้เรียบร้อย  แต่วัยรุ่นแต่งกายไม่สุภาพ จึงต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไว้
   - ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการอนุรักษ์สืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ โดยได้จัดให้มีการอนุรักษ์ของโบราณ เช่น ฆ้อง  หม้อดิน ภาชนะจักสาน ที่ทำด้วยมือ
      และมีการสอนเสริมด้านการจักสานของโบราณแก่เด็ก
การเมืองการบริหาร
- การเมืองท้องถิ่น มี 8 หมู่บ้าน สมาชิก จำนวน  16 คน โดยมีคณะผู้บริหาร จำนวน 3 คน ทำหน้าที่บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะความรู้ในข้อกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง การจัดทำงบประมาณ ธรรมเนียมปฏิบัติในสถานที่ประชุม ตลอดจนความรู้ในการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนชุมชน
- การบริหารท้องถิ่น
- การบริหารสำนักงาน สำนักงานมีความสะดวกสบาย
- การบริหารการคลัง สถานะทางการคลัง ปานกลาง การจัดเก็บภาษีทุกประเภท การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง ขาดการวางแผนการจัดเก็บ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในแต่ละฝ่าย
- การบริหารงานบุคคล จำนวนข้าราชการมีความสมดุลกับปริมาณงาน แต่ควรมีการฝึกอบรมด้าน จริยธรรม และคุณธรรม ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- การบริหารงบประมาณ
- งบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบล มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี และมี รายจ่ายตามแผนงาน โดยยึดการจัดงบประมาณ ตามแผนพัฒนาตำบลระยะ  5 ปี เป็นหลักในการจัดทำงบประมาณ
                        ปีงบประมาณ   2548
        รับจริง     5,690,408.22   บาท  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2548
จ่ายจริง    4,584,581.52   บาท
                        ปีงบประมาณ   2549
        รับจริง     6,008,694      บาท   ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2549
จ่ายจริง    3,934,463.53   บาท 
          ปีงบประมาณ  2550
        รับจริง   14,815,879.75  บาท  ณ วันที่ 30  กันยายน  2550
จ่ายจริง   9,436,392.61   บาท
การท่องเที่ยว ( มีรูปประกอบ )
- น้ำตกแม่เอียก  บ้านเอียก  หมู่ที่  6 
  น้ำตกอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเอียก  หมู่ที่  6  ต.ดอนไฟ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง   ขณะนี้อยู่ในระหว่างวางแผนปรับ    ภูมิทัศน์
- วัดพระเจ้าทันใจ (วัดกลาง)  บ้านดอนไฟ หมู่ที่  7
เป็นสถานโบราณวัตถุ ที่ชาวตำบลดอนไฟนับถือ จะมีประเพณีการสรงน้ำพระเจ้าทันใจประจำทุกปี  แต่ เนื่องจาก วัดกลาง อยู่ห่างจากหมู่บ้าน และอยู่กลางทุ่งนา  ไม่มีพระสงฆ์จำวัด ทำให้วัดไม่มีคนดูแลรักษา จึงต้องนำพระพุทธรูป (พระเจ้าทันใจ) ไปประดิษฐานที่วัดดอนไฟ แนวทางในการพัฒนาโบราณสถานวัด พระเจ้าทันใจ คือ การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้มีความพร้อมทั้งสถานที่ และบุคลากร เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว จะเห็นได้จากเป็นทางผ่านของเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่มาดูงานบ้านสามขา การพัฒนาและ การประชาสัมพันธ์ส่วนนี้สามารถเรียกนักท่องเที่ยวมาแวะเยี่ยมชมได้ อีกทั้งมีการนำผลิตภัณฑ์ของตำบล มาจำหน่าย ทำให้เกิดรายได้ของตำบลด้วย


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
สถานที่ตั้ง    หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  52150
                       โทรศัพท์ 0-5424-7584
ลักษณะที่ตั้ง
                      -  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง


: : : : : ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ   ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง: : : : :