: : : : : ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ   ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง: : : : :นายถาวร อินแถลง
นายก อบต.ดอนไฟ

shape
****  ดอนไฟร่มเย็น  เน้นสุขภาพอนามัย  พัฒนารายได้  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ยั่งยืน  *****

พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.ดอนไฟ
กรุณาแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนไฟ
ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 054-019815 Email:Donfai@live.com

*** หรือเข้าสู่กระดานร้องทุกข์เว็บไซต์ ***