ลำดับ
เรื่อง
19 ก.ค. 2562 ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 มิ.ย. 2562 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 เม.ย. 2562 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
1 เม.ย. 2562 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
23 มี.ค. 2562 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
13 ม.ค. 2562 กิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
4 ม.ค. 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3 ม.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
2 ม.ค. 2562 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
18 ธ.ค. 2561 ควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2561
2 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561(รอบ6เดือน)
22 พ.ย. 2561 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
15 พ.ย. 2561 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)
15 พ.ย. 2561 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
15 พ.ย. 2561 คู่มือการปฏิบัติงาน
3 พ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 พ.ย. 2561 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
พ.ย.2561 รายงานผลการดำิเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
31 ต.ค. 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
22 ต.ค. 2561 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
22 ต.ค. 2561 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
22 ต.ค. 2561 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
19 ต.ค. 2561 ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 ต.ค. 2561 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16 ต.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 ต.ค. 2561 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 ต.ค. 2561 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
9 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ดอนไฟ ประจำปี 2561
9 ต.ค. 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
3 ต.ค. 2561 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
3 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
1 ต.ค. 2561 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
1 ต.ค. 2561 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 ก.ย. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
17 ก.ย. 2561 ประกาศยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการอบรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร ฯ
16 ส.ค. 2561 ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ 2561
31 ก.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4 ก.ค. 2561 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
3 ก.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
11 มิ.ย. 2561 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ของ อบต.ดอนไฟ
15 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ร่วมตอบแบบสำรวจการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ดอนไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 พ.ค. 2561 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เืดือน
5 เม.ษ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
4 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีในวันหยุดราชการ ตลอดเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561
3 ม.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
20 ธ.ค. 2560 ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ"
15 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการชำระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ"
8 ธ.ค. 2560 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
8 ธ.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
24 พ.ย. 2560 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการขยะสร้างบุญ ประจำปี 2561
24 พ.ย. 2560 เรียกประชมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
22 พ.ย. 2560 ีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
13 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 พ.ย. 2560 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการขยะสร้างบุญ ประจำปี 2561
6 ต.ค. 2560 ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561
6 ต.ค. 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ( ขออนุมัติกันเงิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 ต.ค. 2560 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 ต.ค. 2560 ประกาศปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 ต.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
29 ก.ย. 2560 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 ก.ย. 2560 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561
16 ส.ค. 2560 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
15 ก.พ. 2560 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า
15 ก.พ. 2560 ขอความร่วมมืองดการเผาป่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและการเผาฯ
14 ก.พ. 2560 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟฯ
14 ก.พ. 2560 ประกาศเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนไฟ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
30 ม.ค. 2560 "ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส"
6 ม.ค. 2560 "ผลการดำเนินงานตามโครงการขยะสร้างบุญ"
15 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ"
15 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการชำระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ"
15 ธ.ค. 2559 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
12 ธ.ค. 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ประจำปี 2559
28 พ.ย. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
25 พ.ย. 2559 ่"แผ่นพับประฃาสัมพันธ์โครงการขยะสร้างบุญ"
15 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
10 ต.ค. 2559 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13 ต.ค. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
10 ต.ค. 2559 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บรายได้ตามนโยบายของกรมฯ
8 ก.ย. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
8 ก.ย. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
8 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
11 ส.ค. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
28 ก.ค. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
25 ก.ค. 2559 ประผลการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
27 พ.ค. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
4 เม.ย. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
1 เม.ย. 2559 ประกาศการกำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
29 มี.ค. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
8 ก.พ. 2559 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559
2 ต.ค. 2558 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
28 ม.ค. 2559 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
2 ต.ค. 2558 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
15 ธ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ"
15 ธ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการชำระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ"
8 ต.ค. 2558 ปรการมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ต.ค. 2558 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
23 พ.ย.2558 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
9 พ.ย. 2558 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
14 ก.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์เรื่องแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม
14 ก.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
11 ส.ค. 2558 เรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
28 ก.ค. 2558 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
22 มิ.ย. 2558 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2558 อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2558
22 มิ.ย.2558

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ประจำปี พ.ศ.2558 ดำเนินการวันที่ 23 มิถุนายน 2558

27 พ.ค.2558 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
20 ก.พ.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนไฟ ร่วมกันลดใช้พลังงาน
12 ก.พ.2558 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี -2558และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีฯ
6 ก.พ.2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
27 ม.ค.2558 แผ่นพับประชาสัมพันธ์อาเซียน
27 ม.ค.2558 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี -2558
19 ม.ค.2558 นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
19 ม.ค.2558 ปฎิทินการท่องเที่ยวตำบลดอนไฟ ประจำปี พ.ศ.2558
15 ธ.ค.2557 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
10 ธ.ค.2557 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558
30 พ.ย.2557 จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
17 ต.ค.2557 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
31 มี.ค. 2557
ประกาศ ขอความร่วมมือปิดประกาศฯ และประชาสัมพันธ์
28 ม.ค.2557 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี -2557
22 พ.ย.2556
ประกาศ การออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่
22 พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ.2557
6 พ.ย.2556
ประกาศ อัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)และการกำหนด
ทำเลที่ตั้งในเขตตำบลดอนไฟ เพื่อการจัดเก็บภาษีโรงเรีือนและที่ดิน
21 ต.ค. 2556
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย
ประจำปี พ.ศ.2557
21 ต.ค.2556
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี
พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
21 ต.ค.2556

ประกาศ แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2557

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการจากงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลดอนไฟ
ประกาศแผนการจัดซื้อพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีำบำรุงท้องที่ พ.ศ.2555
ประกาศเจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555
  ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2555
ประกาศเรื่องให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีป้ายประจำปี 2555